marts 5, 2019

Datu aizsardzību

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Par interneta veikala ecoscooter.lv personas datu apstrādi atbild Rateco Grupp OÜ, reģistrācijas nr. 10959821, atrodas Õismäe tee 62, Tallina, Harju apriņķis.

 Kādi personas dati tiek apstrādāti

  • Vārds, telefona numurs, e-pasta adrese;
  • Preces piegādes adrese;
  • Bankas konta numurs;
  • Preču un pakalpojumu cena un ar apmaksu saistīti dati (pirkumu vēsture);
  • Klienta atbalsta dati.

Ar kādu mērķi personas dati tiek apstrādāti

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījuma apstrādē un preces piegādē.

 Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai sastādītu iegādāto preču un pakalpojumu pārskatu un analizētu klientu izvēles.

 Bankas konta numuri tiek izmantoti apmaksāto summu atgriešanai.

Personas dati kā e-pasts, telefona numurs, klienta vārds tiek izmantoti, lai risinātu ar precēm un pakalpojumiem saistītus jautājumus (klientu atbalsts).

 Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek izmantoti interneta veikala kā info sabiedrības pakalpojuma izveidei un interneta izmantošanas statistikas veidošanai.

 Tiesību pamats

Personas datu apstrāde notiek ar mērķi pildīt ar klientu noslēgta līgumu.

Personas datu apstrāde tiek veikta juridisko pienākumu izpildei (piemēram, grāmatvedība un patērētāju sūdzību risināšana).

 Personas, kam tiek nodoti personu dati

Personas dati tiek nodoti interneta veikala klientu atbalsta, pirkumu un pirkumu vēstures apstrādei un klientu problēmu risināšanai.

 Personas dati tiek nodoti maksājumu veikšanai pilnvarotai personai Maksekeskus AS.

 Vārds, telefona numurs un e-pasta adrese tiek nodoti klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja darīšana ir ar preci, kas tiek piegādāta ar kurjera starpniecību, tad papildus kontaktiem tiek nodota arī klienta adrese.

Ja interneta veikala grāmatvedību veic pakalpojuma sniedzējs, dati tiek nodoti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības veikšanai.

 Personas datus var nodot tālāk info tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējam, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu mitināšanas nodrošināšanai.

 Drošība un pieeja datiem

Pieeja personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kuri var ar datiem iepazīties, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītus tehniskos jautājumus un sniegtu klienta atbalsta pakalpojumu.

Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai neatļautas piekļuves un izpaušanas.

 Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējs un datu mitinātājs) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir jānodrošina pienācīgi aizsardzības pasākumi personas datu apstrādei.

 Iepazīšanās ar personas datiem un to labošana

Ar personas datiem var iepazīties un veikt to labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta izveides, ar datiem var iepazīties ar klientu atbalsta starpniecību.

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības to atsaukt paziņojot par to klientu atbalstu ar e-pasta starpniecību info@ecoscooter.lv

 Uzglabāšana

Dzēšot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, ja datus nepieciešams saglabāt priekš grāmatvedības vai patērētāja sūdzību risināšanai.

 Ja pirkums ir veikts bez klienta konta izveides, pirkuma vēsture tiek uzglabāta 3 gadus kopš pirkuma veikuma.

 Sūdzību gadījumā, kas attiecas uz maksājumiem un patērētāju sūdzībām, personas datus uzglabā līdz prasījuma izpildei vai līdz noilguma termiņa beigām.

 Grāmatvedības vajadzībām nepieciešamie dati tiek uzglabāti 7 gadus.

 Dzēšana

Lai dzēstu personas datus jāsazinās ar klientu atbalstuinfo@ecoscooter.lv. Uz dzēšanas pieteikumu tiek atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā un tiek precizēts datu dzēšanas periods.

 Pārvietošana

Uz personas datu pārvietošanas pieteikumu, kas nosūtīts pa e-pastu, tiek atbildēts mēneša laikā. Klientu atbalsts identificē personas identitāti un informē par personas datiem, kuri tiek pārvietoti.

 Reklāmas paziņojumi

 E-pasta adrese un telefona numurs tiek izmantoti reklāmas paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir devis piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt reklāmas paziņojumus, tad e-pastā jāizvēlas attiecīgā saite vai jāsazinās ar klientu atbalstu.

 Ja personas dati tiek izmantoti reklāmas nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iesniegt pretenzijas ar e-pasta starpniecību attiecībā uz savu personas datu apstrādi, kā arī to izmantošanu reklāmas nolūkos.

 Sūdzību risināšana

Sūdzību, kas saistītas ar personas datu apstrādi, risināšana notiek ar klientu atbalsta e-pasta starpniecību info@ecoscooter.lv. Uzraugošā iestāde ir Igaunijas Datu Aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).